NOTE

Bạn vui lòng liên hệ quản lý học tập để được hướng dẫn và nhận các tài khoản trên nền tảng học tập mới.

Please contact your class administrator for further instruction and to get new account for the new platform.