Nội dung khóa học

Reading
 Tải tài liệu IELTS Reading cho khóa học
 Nhận diện Keywords và ứng dụng Keywords để giải nhanh và chính xác các câu hỏi trong IELTS Reading (24:19)
 Homework: Keywords
 Kỹ năng đọc - Scan - Skim - Đọc hiểu và ứng dụng trong IELTS Reading như thế nào (25:16)
 Homework 01: Scan & Skim
 Homework 02: Scan & Skim
 Gap Filling Giải Homework 01 (17:15)
 Gap Filling Giải Homework 02 (11:49)
 Gap Filling Giải Homework 03
 Gap Filling Giải Homework 04 (10:52)
 Gap Filling Giải Homework 05 (14:39)
 Gap Filling Giải Homework 06 (08:19)
 Labelling Giải Homework 01 (12:19)
 Labelling Giải Homework 02 (07:13)
 Short Answer Giải Homework 01 (07:10)
 Short Answer Giải Homework 02 (07:41)
 Matching Features giải Homework 01 (06:40)
 Matching Features Giải Homework 02 (08:57)
 Matching Features Giải Homework 03 (10:22)
 Matching Features Giải Homework 04 (08:03)
 True/False - Yes/No - Not Given Giải Homework 01 (11:23)
 True/False - Yes/No - Not Given Giải Homework 02 (09:20)
 True/False - Yes/No - Not Given Giải Homework 03 (13:46)
 True/False - Yes/No - Not Given Giải Homework 04 (05:27)
 True/False - Yes/No - Not Given Giải Homework 05 (12:25)
 True/False - Yes/No - Not Given Giải Homework 06 (08:24)
 True/False - Yes/No - Not Given Giải Homework 07 (08:41)
 True/False - Yes/No - Not Given Giải Homework 08 (07:40)
 True/False - Yes/No - Not Given Giải Homework 09 (12:42)
 Multiple Choice Giải Homework 01 (28:23)
 Multiple Choice Giải Homework 01 (11:12)
 Chiến thuật làm bài dạng Matching Information (32:54)
 Matching Information Giải Homework 01 (09:52)
 Matching Information Giải Homework 02 (14:14)
 Matching Information Giải Homework 03 (13:08)
 Matching Information Giải Homework 04 (05:46)
 Chiến thuật làm bài dạng Matching Headings (38:02)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

500,000 đ Đăng ký